Sharing is caring!

Wszystkie podmioty zajmujące się nowymi technologiami w Polsce zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej w Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Deklaracja nie wiąże się z żadnymi kosztami, ani obowiązkiem płacenia składek członkowskich – tylko członkowie założyciele posiadają możliwość dobrowolnego płacenia składek członkowskich.
Jeszcze tylko do 3 lipca 2018 (wtorek) istnieje możliwość zostania członkiem założycielem Izby.

Dlaczego warto dołączyć do IGBiNT?

Przede wszystkim dlatego, że do tej pory innowacyjne technologie nie posiadały w Polsce swojej izby gospodarczej, która mogłaby reprezentować interesy: innowacyjnych firm, software house’ów, innowatorów, startupów, inwestorów indywidualnych, aniołów biznesu oraz funduszy venture capital. Polska Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii ma na celu reprezentację głosu polskiej branży innowacyjnej w instytucjach europejskich, polskim parlamencie, sejmie, unii europejskiej, instytucjach państwowych oraz urzędach. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania i wzajemna edukacja są kluczem do rozwoju innowacji w Polsce. Nawiązanie dialogu oraz wsparcie regulatora w obszarze nowych technologii nigdy nie było w Polsce tak potrzebne.

Czym będzie zajmowała się IGBiNT?

Statu Izby znajduje się na tej stronie. Szczegółowy plan i harmonogram działań izby zostanie uchwalony wspólnie przez wszystkich członków założycieli na pierwszym walnym zgromadzeniu po oficjalnej rejestracji w KRS.
Celami Izby są:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
2) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wolnego rynku;
3) kształtowanie zasad etycznych w biznesie;
4) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków;
5) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w tym opracowywania i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
6) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
Izba może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
a) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, w szczególności związanych z technologią blockchain, walut cyfrowych lub innych nowych technologii;
b) uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania gospodarki;
c) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
d) uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących technologii blockchain, walut wirtualnych i innych nowoczesnych technologii;
e) delegowanie przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo- opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
f) uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
g) prowadzenie systemów informacji gospodarczej;
h) prowadzenie działalności doradczej;
i) prowadzenie sądu polubownego;
j) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
k) wspieranie i finansowanie programów, przedsięwzięć i projektów;
l) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie celów Izby;
m) organizowanie i finansowanie wystaw, zawodów, konkursów, konferencji;
n) przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów;
o) prowadzenie, wspieranie i finansowanie działalności wydawniczej;
p) współpracę z organizacjami i instytucjami w przedmiocie stanowiącym realizację
celów Izby;
q) prowadzenie szkoleń, webinarów, szkoleń stacjonarnych i online, warsztatów, seminariów.

Do kiedy można złożyć deklarację?

Do 3 lipca 2018 (wtorek). Na stronie www.igbint.pl

Jak zostać członkiem założycielem?

  1. Pobierz deklarację członkowską ze strony głównej www.igbint.pl
  2. Wydrukuj i wypełnij deklarację danymi swojej organizacji
  3. Koniecznie wyślij skan do wtorku 3 lipca 2018 r. na adres e-mail kancelarii: kancelaria@hww.pl
  4. Wyślij oryginał pocztą na adres kancelarii:HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., ul. Aleksandra Kotsisa 2/4 lok. 30, 03-307 Warszawa
  5. Czekaj na założenie Izby oraz na zaproszenie na Walne Zgromadzenie członków.
Jako członek komitetu założycielskiego Izby jestem przekonany, że dzięki integracji środowiska będziemy mieli realny wpływ na rozwój nowych technologii w Polsce. Zapraszam do członkostwa w IGBiNT.
Pozdrawiam serdecznie
Lukas S. Zgiep Ph.D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment