Is social trading the future of investing?

What is social trading? Each investor chooses a more or less complex investment strategy. Some make their decisions on the basis of fundamental factors and a thorough analysis of financial reports, others try to predict future quotations of instruments by observing their behavior in the past, while others, based on the latest information, follow the…

Czy social trading to przyszłość inwestowania? TEST!

Czym jest social trading? Każdy inwestor obiera mniej lub bardziej złożoną strategię inwestycyjną. Jedni swoje decyzje podejmują na podstawie czynników fundamentalnych oraz wnikliwej analizy raportów finansowych, inni starają się przewidzieć przyszłe notowania instrumentów, obserwując ich zachowania w przeszłości, jeszcze inni bazując na najświeższych informacjach działają w myśl zasady „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” lub “kupuj panikę,…