In 5 years, the banks will not collapse, but their days are numbered!

From the very beginning, the financial industry was obscured by a wall of legal regulations to ensure liquidity and, above all, security. The foundation of every bank is credibility, trust and security. Bank customers must be sure that their funds are safe and that the bank is solvent. In the age of the internet, both…

Za 5 lat banki nie upadną, ale dni niektórych są już policzone!

Branża finansowa praktycznie od samego początku była zasłonięta przez mur regulacji prawnych w celu zapewnienia płynności oraz przede wszystkich bezpieczeństwa. Fundamentem każdego banku jest wiarygodność, zaufanie oraz bezpieczeństwo. Klienci banków muszą mieć pewność, że ich środki są bezpieczne, a bank jest wypłacalny.  W dobie internetu zarówno płynność jak i bezpieczeństwo mogą być zapewnione przez technologię. Dzięki…