Collaborative economy benefits & sectors

The collaborative economy has achieved a global scale in a very short time for the reasons mentioned in the previous article. The benefits generated by companies in the cooperation economy are also worth emphasizing. In a study on the economy of cooperation conducted in Poland in 2016 (sample n = 1,517 people reflecting the population…

Korzyści i obszary ekonomii współpracy w Polsce i na świecie

Collaborative economy osiągnęła skalę globalną w bardzo krótkim czasie z powodów wymienionych w poprzednim artykule. Warte podkreślenia są również korzyści jakie generują firmy w ekonomii współpracy. W badaniu na temat ekonomii współpracy przeprowadzonym w Polsce w 2016 roku (próba n = 1517 osób odzwierciedlających populację polskich internautów pod względem: wieku, miejsca zamieszania oraz płci), respondenci…